ACTIVA Industria 4.0

Oferim assessorament personalitzat i finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per facilitar la transformació digital de les pimes industrials

IThinkUPC és una de les consultores seleccionades pel programa ACTIVA Industria 4.0 per dur a terme un assessorament especialitzat i individualitzat a les pimes industrials de l’Estat espanyol.

Aquest programa permet a les empreses disposar d’un diagnòstic de la seva situació actual i d’un pla de transformació que identifica les accions necessàries en el seu procés de transformació i estableix el full de ruta per implantar-les.

El nostre coneixement del sector industrial i la nostra experiència en la implantació de projectes d’Indústria 4.0 ens converteixen en el partner idoni per dur a terme aquesta consultoria especialitzada en transformació digital.

A continuació, compartim alguns dels nostres projectes representatius desenvolupats en l'àmbit industrial que cobreixen des de la definició d'un full de ruta per a l'adopció de la Indústria 4.0 a l'empresa fins a exemples pràctics d'iniciatives de transformació digital sorgides de les accions identificades en les consultories dutes a terme.

 1. Digitalització i automatització de processos mitjançant IA.

  Aquesta iniciativa inclou dues parts: l'actualització de l’eina tecnològica amb les noves tendències en el desenvolupament i increment de la seguretat d’aplicacions web i la incorporació d’IA (intel·ligència artificial) per extraure informació de dades no estructurades i millorar l'eficiència de processos. Les tecnologies d’IA s’incorporen en els àmbits de reconeixement d’imatge, processament de llenguatge natural i models d’aprenentatge supervisats per a la simplificació dels processos.

 2. Digitalització de processos de duanes.

  Consultoria per millorar l’eficiència mitjançant l’ús de la tecnologia per a l'automatització de processos i transmissió de dades entre el client i la duana i així reduir els esforços en la tramitació de les operacions duaneres.

  Creació del quadre de comandament integral en Power BI per a la gestió de les operacions descrites anteriorment.

 3. Analítica predictiva per detectar plagues.

  Implementació d’algoritmes d’IA dins d’una solució corporativa per a la gestió de plagues que genera una predicció de possibles plagues a partir de la informació històrica extreta dels punts de control.

 1. Desplegament d’una plataforma IIoT MIIMETIQ per monitorar el procés de producció a planta.

  Desplegament d’una plataforma d’adquisició i tractament de dades IIoT que permet l'aplicació de models d’IA com a suport per a la presa de decisions en processos de producció.

  La plataforma permet adquirir tota mena de dades, tant senyals generats pels sensors a planta com qualsevol altra dada dels sistemes de gestió de la producció. Aquestes dades s'emmagatzemen en una base de dades processades que permeten tenir la traçabilitat completa de tot el procés de fabricació. Aquesta traçabilitat serà imprescindible per poder aplicar posteriorment qualsevol mena d’analítica sobre les dades, sigui analítica descriptiva o bé models d’IA d’ajuda a la prevenció de fallades o a la presa de decisions en general.

 2. Infraestructura de digitalització de tauler Heijunka sobre Kanbanize.

  Desenvolupament d’una plataforma de comunicació entre els diferents actors en el procés productiu. Comunicació amb SAP per a l'adquisició d’ordres de fabricació, amb Kanbanize per visualitzar el procés de producció i desenvolupament d’un assistent per a la conversió de les ordres de producció en tasques en els taulers de visualització Kanban.

 1. Disminució del consum elèctric en forns EAF aplicant IA.

  Els forns de fosa d'acer tenen un consum d’energia alt que pot arribar fins als 1740 MWh/dia. Això els converteix en un dels costos principals d’aquesta indústria. Aquest consum varia en funció de múltiples paràmetres i condicions d'entrada que sovint són difícils de controlar per part dels operaris perquè es tracta d’un procés complex.

  Mitjançant tècniques de fusió d’informació, que permeten combinar més de 400 variables, i models d’IA basats en dades ha estat possible determinar les causes que produeixen sobreconsums i desenvolupar una aplicació de generació de recomanacions per a operaris i enginyers del procés que permet reduir el consum energètic d'aquests forns.

 2. Detecció i diagnòstic d’anomalies en tren de laminatge en calent aplicant IA.

  Aquest procés de laminatge està format per quatre subprocessos (forn, tren de laminatge, placa de refredament i adreçadora) interrelacionats entre ells de tal manera que el mal funcionament o desajust d’un d’ells, o la combinació de petites desviacions en més d’un d’aquests subprocessos, pot fer que apareguin defectes de forma en el producte final, cosa que implica que el client final el rebutgi.

  Gràcies al modelatge basat en IA del procés de laminatge i al desenvolupament d’una aplicació de monitoratge en temps real és possible detectar i identificar anomalies en l’operativa del procés. Això permet reduir i detectar de forma precoç defectes en el producte final.

 3. Rèplica digital basada en IA per millorar el rendiment del procés de tractament d’aigües residuals.

  En els processos de tractament d’aigües és molt important assegurar uns nivells concrets de determinats paràmetres com el carboni orgànic total (TOC), el nitrogen (NT) i la turbiditat (NTU). Si no es controlen aquests paràmetres, l'aigua tractada podria no complir amb les especificacions necessàries segons la normativa.

  Gràcies al modelatge basat en IA del procés de tractament d’aigües residuals, s’ha aconseguit monitorar en temps real l'estabilitat i el comportament de totes les basses de la depuradora.

 4. Estudi de l’afectació de l’operativa del procés de laminatge en l’aparició de defectes superficials mitjançant IA.

  Durant el procés de laminatge, els tubs passen per diversos subprocessos: escalfament, premsada, perforació i laminatge. Una desviació en l’operativa de qualsevol d’aquests subprocessos o determinades combinacions d’operació dels diferents subprocessos poden generar defectes superficials en els tubs i, en el millor dels casos, caldrà dur a terme tractaments superficials per mitigar aquests defectes.

  Gràcies al modelatge del procés mitjançant tècniques d’IA i a algoritmes de detecció d’anomalies, és possible identificar anomalies en el procés que tenen una alta probabilitat de desencadenar en un defecte superficial específic en el tub que s'està fabricant.

 1. Digitalització de tauler Heijunka de planificació LEAN mitjançant targetes KANBAN.

  Consultoria per a la digitalització d’un tauler físic Heijunka a un tauler totalment digitalitzat per a una planta de producció de productes fitosanitaris que planifica l’execució de les ordres de producció i dona suport a la gestió d’endarreriments. Alhora permet eliminar tasques indirectes, agilitzar la presa de decisions operacionals i automatitzar tasques de gestió de subministraments de matèries primeres, gestió de magatzems, etc.

 2. Planificació i seqüenciació de la producció de producte fresc i congelat per obtenir el benefici més gran possible.

  Generació d’un model de programació lineal entera mixta (PLEM) que permet calcular la quantitat més adequada a produir de cadascun dels diversos productes per maximitzar beneficis tenint en compte la previsió de la demanda estimada, els estocs existents, les caducitats, els costos de no servir i les restriccions de fabricació entre línies, entre productes, etc. El resultat d'aquest model serveix per alimentar un model heurístic que proposa la millor seqüenciació de la producció setmanal per ajustar-se al màxim a les quantitats calculades pel primer model.

Característiques que ens diferencien

 • Experiència. Fa més de 20 anys que desenvolupem projectes tecnològics en empreses líders.
 • Coneixement UPC. Combinem el coneixement generat a la UPC amb el talent i l'experiència del nostre equip.
 • Qualitat. Disposem de diverses certificacions que acrediten la qualitat dels nostres productes i serveis.
 • Innovació. La innovació forma part del nostre ADN. El nostre lema és "One Step Ahead in the Digital World".
 • Personal. Comptem amb un equip especialitzat format per més de 200 professionals de l’enginyeria i la consultoria.
 • Agilitat. Apliquem metodologies àgils per reduir el lead time dels nostres projectes.

El programa Activa Industria 4.0

Tot seguit es descriuen els aspectes generals del programa ACTIVA Industria 4.0.

Què és?

ACTIVA Industria 4.0 és un programa d'assessorament especialitzat i personalitzat per a empreses industrials de l’Estat espanyol dut a terme per entitats acreditades amb experiència en la implantació de projectes d’Indústria 4.0. Proporciona a les indústries un diagnòstic de la seva situació actual i un pla de transformació que identifica les actuacions prioritàries en el procés de transformació per tal de definir-ne el full de ruta de la implantació. 

Qui l'impulsa?

Impulsat i gestionat per la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa (SGIPYME), les comunitats autònomes i amb la col·laboració de l’Escola d’Organització Industrial (EOI).

Com es financen els ajuts?

 • Finançat a través dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i/o de l’aplicació pressupostària de la SGIPYME del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
 • Els ajuts s’articulen a través de la concessió d’ajuts en espècie en la modalitat de concurrència no competitiva, per ordre de presentació de sol·licituds.

Què inclou?

 • 50 hores d'assessorament i visites a les instal·lacions.
 • Diagnòstic de la situació de partida de la pime.
 • Visites a l’empresa per a una millor anàlisi.
 • Pla de transformació digital que inclou la definició de les actuacions, la quantificació i priorització de les oportunitats de digitalització i la identificació de les solucions digitals potencials més adequades per a cada empresa.
 • Tallers pràctics de solucions tecnològiques.

Per a més informació podeu consultar les FAQS.

Requisits que han de complir les empreses beneficiàries

Poden participar en aquest programa les pimes industrials que compleixin els requisits següents:

 • Dedicar-se al desenvolupament d'activitats industrials.
 • Tenir com a objecte social el desenvolupament d'activitats indicades a les divisions de la 10 a la 32, ambdues incloses, de la CNAE-2009.
 • Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries de la Seguretat Social.
 • Haver fet l’autodiagnòstic de maduresa digital a través de l’Herramienta de la Autoevaluación Digital Avanzada (HADA) i haver-ne obtingut l’informe corresponent.


Si t’interessa iniciar la transformació digital de la teva empresa i vols rebre més informació sobre el programa ACTIVA Industria 4.0, posa’t en contacte amb nosaltres i te la proporcionarem.