Transparència

Informació institucional d'IThinkUPC

La Societat

La Societat es va constituir el 11 de octubre de 2016, com a resultat de l’escissió de l’empresa UPCnet, constituïda el 24 de novembre de 1999. El 100% de les participacions és propietat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

El domicili fiscal i social és al carrer Gran Capità número 2-4, Edifici Nexus I, Barcelona 08034. El NIF és B66869033.

Funcions i activitat

L’objecte Social de la Societat com a entitat del grup de la Universitat Politècnica de Catalunya, és la valoració de la tecnologia generada per aquesta, i la transferència al sector productiu dels resultats de la investigació en l’àrea de les TIC.

Aquesta valoració i transferència de coneixement al sector productiu, es considera com activitat d’interès general, de conformitat amb el que disposa l’art.1.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, que la conforma com a funció de la Universitat al servei de la societat, tot això en el marc de la coordinació amb els agents del sistema de ciència i tecnologia.

Aquesta, es concreta en l’aportació al sector productiu, de les aplicacions resultants de la investigació científica en l’àrea de les TIC; del desenvolupament tecnològic i la innovació; en l’àmbit de coneixement de la Universitat Politècnica de Catalunya, de les aplicacions de la investigació en tecnologies d’analítica i Big Data, aprenentatge continu i gestió d’infraestructures TIC.

Marc legal

La Societat es regeix pels seus estatuts socials i per la vigent Llei de Societats de Capital i la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

Òrgans de govern

Junta de Socis

La Junta de Socis és l'òrgan que representa la propietat de l'empresa i nomena la seva administració en el Consell d'Administració. Està composta pel rector/a de la UPC, com a representant del soci únic de la Societat.

Consell d'Administració

La designació i composició dels membres que integren el Consell d'Administració d'IThinkUPC es regeixen per l'Acord núm. 124/2004 del Consell de Govern de la UPC; atenent a l'article 40 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre. Aquest article estableix que "la creació, la modificació i la supressió de les persones jurídiques del Grup UPC, així com la integració d'aquestes en altres entitats, requereix l'aprovació del Consell de Govern i la del Consell Social, a proposta del rector o la rectora".

Els membres del Consell d'Administració no perceben cap remuneració per aquest càrrec.

Els membres actuals del Consell d'Administració són:

  • Sr. Daniel Crespo Artiaga (President i Conseller Delegat)
  • Sr. Àlvar Vinacua Pla (Conseller Delegat)
  • Sr. Ivan Planas Miret
  • Sr. Josep Maria Vilà Solanes
  • Sra. Montserrat Guàrdia Güell

Les funcions del Consell d'Administració són:

  • Liderar l'empresa al màxim nivell i aprovar l'Estratègia Corporativa
  • Representar a l'empresa davant tercers
  • Supervisar la gestió de l'empresa
  • Aprovar els nomenaments i cessaments dels Alts Directius i supervisar la seva gestió

Direcció General

Nomenat pel Consell d'Administració, el Director General és la màxima autoritat executiva de l'empresa. Elabora els plans a curt, mig i llarg temini seguint les directrius marcades pel Consell d'Administració i pren les decisions referents a la gestió i direcció administrativa de l'empresa. L'actual Director General d'IThinkUPC és el Sr. José Maria Ciervo i Ruedas.

 

Informació econòmica

Comptes anuals

Els últims comptes auditats i aprovats són els següents:

Comptes anuals auditats 2016

Comptes anuals auditats 2017

Comptes anuals auditats 2018

Comptes anuals auditats 2019

Comptes anuals auditats 2020

Comptes anuals auditats 2021

Comptes anuals auditats 2022

 

Contractació

A l'espai del perfil del contractant es pot trobar tot el relacionat amb la contractació pública, com els anuncis de licitació, plecs de clàusules administratives particulars, plecs de prescripcions tècniques, adjudicacions, així com qualsevol altra documentació necessària per licitar.