Política de privacitat

Última data d’actualització: 08/05/2023

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a IThinkUPC. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què tractem les dades de caràcter personal obtingudes a través de la present pàgina web o de les nostres relacions comercials o professionals tant amb els nostres clients com amb els contactes comercials, proveïdors i col·laboradors, i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius o jurisprudencials, o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que ens reservem el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials vigents en el moment concret en què s'accedeixi al web.


1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El titular responsable del tractament de les dades és ITHINKUPC, SL, SOCIETAT UNIPERSONAL. CIF: B66869033.
Adreça: c/ Gran Capità, 2-4, edifici Nexus I, planta 0. 08034 Barcelona.
A/e de contacte: privacyPolítica de dadesithinkupc.com.

 

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades, amb quina legitimació ho fem i durant quant de temps les conservem

S'informa els titulars de les dades personals que ITHINKUPC només recull les dades necessàries per atendre sol·licituds i gestionar les relacions professionals establertes, que són les adequades i pertinents i que estan limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

Per mantenir les dades actualitzades i exactes, t’agrairem que ens comuniquis qualsevol canvi o modificació que hi pugui haver hagut a l’adreça electrònica privacyPolítica de dadesithinkupc.com.

A ITHINKUPC tractem les dades personals per a les finalitats següents:

2.1 DADES OBTINGUDES A TRAVÉS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

Tractem les dades personals per:
a. Atendre qualsevol sol·licitud que se’ns faci arribar a través dels formularis habilitats al web o qualsevol altre mitjà de contacte.
b. Gestionar les subscripcions a les quals els usuaris es donin d’alta.
c. Elaborar anàlisis estadístiques, mesuraments i estudis de mercat sobre els productes i serveis oferts per l’empresa, els usuaris i les seves necessitats, tendències, interessos i preferències.
d. Trametre comunicats comercials: en el moment en què es recopilen les dades personals es demana el consentiment a la persona interessada per poder enviar-li informació sobre els productes i serveis de l'empresa. L'usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment comunicant que no vol rebre més comunicacions comercials, seguint les instruccions que s’especifiquen en el peu de cadascuna de les comunicacions comercials trameses.

Legitimació: la base legal per a aquests tractaments és el consentiment, que es considera atorgat quan s’ha marcat la casella corresponent habilitada a aquest efecte.
El termini de conservació: les dades de la persona interessada s’eliminen un cop ha estat atesa la seva sol·licitud. Si la persona interessada ha donat el consentiment per a l’enviament de comunicats comercials, les seves dades es conserven indefinidament, mentre no se’n sol·liciti la supressió.

2.2 DADES OBTINGUDES DE LES NOSTRES RELACIONS PROFESSIONALS

2.2.1. CONTACTES I POTENCIALS CLIENTS: tractem les dades dels contactes i els clients potencials per a la prospecció comercial, la gestió d'ofertes i pressupostos, contractes i el seguiment comercial posterior.
Legitimació: la base legal per al tractament de les dades és (1) l’existència d’una relació comercial i precontractual establerta, i (2) l’interès legítim de l’empresa per oferir els productes i serveis.
El termini de conservació: les dades es conserven mentre l’usuari no en sol·liciti la supressió.

2.2.2. CLIENTS: tractem les dades dels nostres clients amb la finalitat de gestionar el servei contractat, així com la gestió administrativa, econòmica i comptable.
Legitimació: la base legal per al tractament de les dades és l'existència d'una relació contractual per a la prestació dels serveis sol·licitats.
El termini de conservació: les dades es conserven durant el temps que dura la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

2.2.3. PROVEÏDORS: tractem les dades dels proveïdors i col·laboradors amb la finalitat de gestionar les relacions professionals establertes: gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.
Legitimació: la base legal per al tractament de les dades és l'existència d'una relació contractual.
El termini de conservació: les dades es conserven en tot cas durant el temps que dura la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

2.2.4. CANDIDATS QUE REMETEN EL CV: tractem les dades personals de les candidatures a un lloc de treball per a les finalitats següents:
- Per a la selecció de personal durant els processos que l'empresa manté oberts.
Legitimació: la base legal per al tractament és l’adopció de mesures precontractuals.
- Candidatures espontànies: Per disposar d’un arxiu amb informació curricular de candidatures amb un perfil que s'ajusta a les característiques de l'empresa.
Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment atorgat amb l'enviament voluntari del CV.
El termini de conservació: Les dades curriculars rebudes les conservarem durant el termini màxim de 2 anys. No obstant això, l'empresa pot conservar el teu nom i cognoms i el correu electrònic de contacte per a futures col·laboracions, sense perjudici dels drets de què disposes i que pots consultar a l'apartat “Drets” d’aquesta política de protecció de dades.
Si has participat en un procés de selecció les teves dades seran eliminades un cop hagi finalitzat si no ens has autoritzat a mantenir-les.

2.3 ACCIONS COMERCIALS i MÀRQUETING
L’empresa tracta les dades de contacte per trametre comunicacions comercials quan ha obtingut prèviament el consentiment en aquest sentit o hi ha una relació contractual prèvia.
Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment. En el moment en què es recopilen les dades personals se li demana el consentiment a la persona interessada per poder enviar-li informació via electrònica, postal, SMS o qualsevol altra via sobre els productes i serveis de l'empresa. La persona interessada pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment comunicant que no vol rebre més comunicacions comercials, seguint les instruccions que s’especifiquen en el peu de cadascuna de les comunicacions comercials trameses per l’empresa.
Si ja és client i/o proveïdor de l’empresa, la base legal per al tractament és la relació contractual establerta i emparada per la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. Els enviaments es duen a terme per mitjans electrònics i es facilita la possibilitat de donar-se’n de baixa en cada comunicat que es tramet.
El termini de conservació: les dades es conserven indefinidament mentre no se’n sol·liciti la supressió.

 

3. A qui comunicarem les teves dades?

L’empresa comunicarà les teves dades personals a tercers en els supòsits següents:
3.1.- Per obligació legal: a l'Administració tributària per al pagament d'impostos, i a jutges i tribunals que ho sol·licitin per via judicial.
3.2.- Per executar els serveis contractats: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns, companyies d'assegurances per a la gestió d'assegurances, entitats de recobrament per a la reclamació corresponent de deutes pendents de pagament i empreses de logística.
3.3.- Amb consentiment: Dades de les persones que envien el seu CV. UPCnet podrà cedir el teu CV a les empreses amb qui mantingui un contracte de serveis o a les entitats amb qui mantingui convenis de col·laboració amb l’objectiu de facilitar la gestió interna de recerca i selecció de candidatures, i sempre que precisin avaluar a priori el perfil de la persona que prestarà els seus serveis.

 

4. Quins són els teus drets pel que fa a protecció de dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades s’estan tractant. A continuació, especifiquem els drets de l’usuari:
1. Dret d’accés a les dades personals.
2. Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
3. En circumstàncies determinades, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
4. En circumstàncies determinades i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
5. Portabilitat: dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin que hagis facilitat a IThinkUPC, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.
6. Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD: www.agpd.es) en el cas que no hagi estat satisfet l'exercici dels drets que s’especifiquen aquí.

  • Per exercir els drets esmentats, la persona interessada es pot posar en contacte amb IThinkUPC a través de correu postal o electrònic a les adreces especificades a l’apartat 1. En la sol·licitud cal especificar la informació següent:
    Dades del sol·licitant (nom i cognoms)
  • Adreça de contacte
  • Dret que vol exercir
  • Dades concretes sobre les quals es formula la sol·licitud

En el termini màxim d’un mes resoldrem la sol·licitud i en comunicarem el resultat a través del mateix mitjà que la persona interessada hagi utilitzat inicialment.

 

5. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
Com a punt important en aquest sentit, volem recordar-te que els nostres serveis estan certificats per Aenor amb la ISO 27001, que assegura el manteniment i la millora contínua d'un sistema de gestió de la seguretat de la informació. El sistema de gestió i els controls de seguretat associats conserven la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació mitjançant l'aplicació de processos de gestió del risc, i aporta a les parts interessades confiança i tranquil·litat.